MobilEduPark Centrum Równych Szans

MobilEduParkLogo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

Zapraszamy dzieci i młodzież

w wieku 6-18 lat z Tarnowa

oraz Wasze rodziny do udziału

 w placówce wsparcia dziennego

Centrum Równych Szans - MobilEduPark

REKRUTACJA ROZPOCZYNA SIĘ 19 LUTEGO 2018.

Liczba miejsc ograniczona – 45 osób.

 1. Do udziału w projekcie kwalifikują się:

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat uczęszczające do szkoły i mieszkające w mieście Tarnowie w województwie małopolskim, pochodzące z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, ubogie, z problemami uzależnień.

 1. Kryteria udziału w projekcie zostanie potwierdzone zebranymi podczas rekrutacji dokumentami:
 • miejsce zamieszkania / m.Tarnów/ - formularz zgłoszenia
 • wiek w połączeniu z wywiadem w formie ankiety / Osoby w wieku 6-18 lat uczęszczające do szkoły/ - ksero legitymacji szkolnej, ankieta problemowa, formularz rekrutacyjny, zaświadczenie z MOPS lub innej jednostki świadczącej pomoc rodzinie lub z PUP o bezrobociu członka rodziny lub równoważny dokument poświadczający przynależność do grupy wykluczonej społ.
 1. Kryterium wyboru w przypadku większej liczby chętnych:
 • znaczny/umiarkowany stopień niepełnosprawności, gdyż celem szczegółowym jest wsparcie min 30% osób niepełnosprawnych, które mają największe bariery w dostępie do różnych usług w Tarnowie.
 • w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • teren zamieszkania na obszarach objętych rewitalizacją,
 • rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej z przesłanek,

W przypadku nad rekrutacji po uwzględnieniu kryteriów udziału i wyboru o udziale w projekcie będzie decydowała kolejność zgłoszeń ustalana na podstawie daty złożenia formularza rekrutacyjnego.

 • Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane: osobiście na furcie Klasztoru Księży Filipinów w Tarnowie, od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 12.00.

 Informacje można uzyskać:

 • email: pwd@filipini.eu
 • osobiście na furcie (od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00)

Partner projektu: Tarnowskie Zrzeszenie Sporotwe Niepełnosprawnych START