RODO

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjentów, Współpracowników
i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą w życie 25.05.2018r.

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START nr Regon 000745036 ul. Bitwy pod Studziankami 8
33-100 Tarnów (zwany dalej TZSN).
Dane kontaktowe Z TZSN można się skontaktować:
 1. poprzez adres e-mail: b.szczepanski@wp.pl
 2. telefonicznie pod numerem: 608 447 869
 3. pisemnie: Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych START
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane przez TZSN w celach:
 1. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
 2. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w obszarach, których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
 3. realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasta Tarnowa ,
 4. realizacji zadań zleconych przez Gminę Tarnów,
 5. wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami,
 6. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.
Okres, przez który dane będą przetwarzane Dane osobowe będą przetwarzane przez TZSN:
 1. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
 2. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu
  i Turystyki w obszarach, których celem jest wspieranie szkolenia sportowego
  i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
 3. dla celu realizacji zadań zleconych przez Gminę Miasta Tarnowa 5 lat od dnia zakończenia zadania,
 4. dla celu realizacji zadań zleconych przez Gminę Tarnów 5 lat od dnia zakończenia zadania,
 5. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
 6. dla celu realizacji zawartych umów z Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.
Odbiorcy danych Dane osobowe mogą być udostępniane przez TZSN:
 1. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
 2. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.